Algemene voorwaarden

Consulten

Het eerste consult duurt 50 -60 minuten afhankelijk van de diagnose. In het eerste consult vindt een uitgebreide anamnese plaats waarbij informatie wordt verzameld over uw klachten, persoonlijke omstandigheden en een beoordeling van uw huidige voeding-, bewegings- en leefgewoonten plaatsvindt. De vervolgconsulten duren ongeveer 20-30 minuten. Na het eerste of tweede consult wordt de verwijzer schriftelijk op de hoogte gebracht van het behandelplan. Na afsluiting van de behandeling en bij belangrijke veranderingen tijdens de behandeling wordt de verwijzer daar ook schriftelijk van op de hoogte gebracht.

Vergoedingen en tarieven

In 2022 is de vergoeding voor de diëtist voor 3 uur opgenomen in de basisverzekering. Dit komt in de praktijk neer op zo’n 4-5 consulten. De geleverde zorg wordt verrekend met het eigen risico. Uitzondering hierop zijn kinderen tot 18 jaar. Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, kan daar ook dieetadvisering zijn in opgenomen. Bekijk de mogelijkheden.

Krijgt u geen vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering of zijn de uren uit uw basisverzekering op, dan zijn de overige kosten voor uzelf. U ontvangt dan zelf de factuur, tenzij u bij CZ verzekerd bent. Bij CZ verloopt de facturatie altijd via hen. Daarnaast is dieetadvisering voor chronische patiënten zoals diabetes, CVRM (Cardio Vasculair Risicomanagement) en COPD vaak opgenomen in regionale samenwerkingsverbanden (zogenaamde DBC’s/ketenzorg). Uw huisarts en de diëtist zijn op de hoogte of dit ook voor u geldt. Indien dit zo is, wordt de factuur betaald door de organisatie die dit regelt. Deze factuur wordt niet verrekend met het eigen risico. Dito heeft contracten met alle ketenzorg in de regio.

N.B. Het aantal vervolgconsulten gaat altijd in overleg met u. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de juiste informatie omtrent de vergoeding die u krijgt voor de diëtist.

Tarieven 2022

  • Eerste consult/intakegesprek regulier/eetstoornis: € 90
  • Eerste consult allergie met uitgebreid schriftelijk advies: € 90-105
  • Vervolgconsult € 37-50
  • Weeg / kort consult € 18,50
  • E-mailconsult / telefonisch consult € 18,50
  • Huisbezoek: eerste consult € 90-105
  • Huisbezoek: vervolgconsult € 45
  • Niet nagekomen consult € 18,50-90, afhankelijk van hoeveel tijd er gereserveerd is

De tarieven bevatten directe en indirecte tijd zoals het berekenen van een voedingsadvies, overleggen met mede-behandelaren en het schrijven van een rapportage. De tarieven kunnen per zorgverzekeraar wat afwijken. Zie de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Bij het niet of niet tijdig afmelden (uiterlijk 24 uur) wordt de gereserveerde consulttijd in rekening gebracht. Deze rekening kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Verwijsbrief

Vanaf 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Echter, de meeste zorgverzekeraars hebben ervoor gekozen helemaal geen vergoeding of een lagere vergoeding uit te keren zonder een verwijsbrief van uw arts. Dito heeft daarom de voorkeur  te behandelen met een verwijsbrief van uw arts.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Neem eerst contact op met de diëtist. Indien het onderling niet opgelost kan worden, kunt u een klacht indienen via het digitale klachtenformulier op www.klachtenloketparamedici.nl.